fbpx

חזון ומטרות

החזון לבנות מוסד ציוני ביטחוני, שיאגד את אנשי הביטחון הבכירים ביותר - קצינים, מפקדים ולוחמים מכלל זרועות הביטחון - לשם הבטחת חירותו וריבונותו של העם היהודי בארצו לנצח נצחים

מטרות

רתימת הדור הצעיר של העם היהודי לאמץ תפיסות בטחוניות ולהבנת צרכי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל והעם היהודי עיצוב מדיניות עבודה רציפה ותקשורת קבועה עם גורמי ההשפעה המובילים ומקבלי ההחלטות בארץ ובעולם בניית תודעה ביטחונית כוללת, כתנאי הכרחי לחירות שמתחילה מהחוסן האישי ועד החוסן הלאומי  he_ILעִבְרִית