fbpx

מדיניות

תנועת הביטחוניסטים פועלת להשפיע על מדיניות מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם בכל הקשור להיבטי ביטחון פנים וחוץ כמו גם פעילות מדינית, חוסן חברתי מאקרו כלכלה ובניין הכוח והפעלתו. התנועה מבצעת מחקר מעמיק בסוגיות מרכזיות, מפיצה ניירות עמדה, משתתפת בועדות ונפגשת באופן שוטף עם חברי כנסת, שרים, דיפלומטים זרים, ופוליטיקאים בארה"ב ובאירופה. בנוסף אנו מקיימים קשרים עם מכוני מחקר ברחבי העולם וחולקים את תפיסת עולמנו הביטחונית.

he_ILעִבְרִית